SFK / Nyttig / Økonomi - Lagskasser / Lagsregnskap 2021

Gutt 1

Lagsregnskap 2021

Bookmark and Share

https://www.skedsmofk.no/Nyttig/OEkonomi-Lagskasser

 

Lager du også en artikkel med følgende tekst.

Økonomikurs  og frist for innlevering av lagsregnskap er 17. januar

Denne uken har det blitt gjennomført digitalt økonomikurs for økonomiansvarlige i Skedsmo FK. I overkant av 20 personer deltok på kurset som ble gjennomført onsdag og torsdag.

Kurset er ment som en hjelp til alle våre frivillige som har det økonomiske ansvaret i lagene, slik at deres jobb blir enklere.

Lagsregnskapene (ca 50 stk) er en del av Skedsmo FK sitt totale regnskap og må etterleve de samme avstemmingskrav og dokumentasjonskrav som klubben er pålagt fra regnskapsfører og revisor.

Viktigste budskapet fra økonomikurset er:

  • Gjør løpende avstemming av lagsregnskapet gjennom året (da fanger man tidlig opp hvil man mangler bilag/dokumentasjon)
  • Kontrollere at du har riktige saldoer på inngående og utgående balanse
  • Kontroller at summen av alle inntekter og kostnader i Excel-regnskapsfilen er det samme som du har på bankutskriften
  • Legg ved tilstrekkelig dokumentasjon på hvert innskudd og uttak
  • Samlesummer på forklares og dokumenteres
  • Send inn regnskapsfilen. pdf utskrift fra banken, alle bilagene (dokumentasjon)
  • FRIST for innlevering av lagsregnskap for 2020 med tilhørende dokumentasjon er 17. januar
  • Før regnskapene sendes til regnskap/revisjon, vil de bli kontrollert av administrasjon/representant fra styret  – avvik eller manglende dokumentasjon vil bli sendt tilbake til økonomiansvarlig for laget

God kvalitet på lagerregnskapene betyr at Skedsmo FK  kan bruke mer penger på aktivitet. Dårlig kvalitet medfører mer arbeid på administrasjon, regnskapsfører og revisor som betyr økte utgifter i Skedsmo FK. 

Cashback fra Spond
En endring fra november krever nå at utbetalings konto og organisasjonsnummer til Skedsmo FK må legges inn i Spond før utbetaling kan skje.
Se link for mer informasjon.
https://get.spond.help/l/no/article/944x37wxjz-hvor-legger-jeg-til-utbetalingsinformasjon

 Presentasjonen fra kurset ligger ut på nettsidene våre.