SFK / Om SFK / Kvalitetsklubb

Gutt 1

Kvalitetsklubb

Skedsmo FK – en kvalitetsklubb

Prosessen med å sertifisere seg til kvalitetsklubb Nivå 1 startet opp i 2014 og i 2016 ble Skedsmo FK sertifisert som kvalitetsklubb - Nivå 1.NFF Kvalitetsklubb Nivå 1 er det første av tre nivåer i NFF Kvalitetsklubb. 

Skedsmo FK jobber i disse dager med å få på plass de kriteriene som kreves for å bli sertifisert for Kvalitetsklubb – Nivå 2.

 Se link:

Hva er kvalitetsklubb?
Kvalitetsklubb er et konsept som er retningsgivende for alt utviklingsarbeidet som gjøres i klubbene og i samarbeidet mellom klubb og forbund.Norges Fotballforbund ønsker gjennom Kvalitetsklubb-prosjektet å stimulere til god klubbutvikling og påfyll av kompetanse i alle sentrale roller i en fotballklubb. Erfaring viser at godt strukturerte klubber skaper sportslig utvikling, stimulerer til mer frivillighet samt gir kompetanse og trygghet i den rollen hver enkelt skal utøve.

Norges Fotballforbund introduserer kriterier på tre nivåer som basis for god kvalitet i klubben. Dette bygger videre på «klubben som sjef»-filosofien, men representerer også en enda større helhet og en klarere struktur. Alle kriteriene får et naturlig tillegg på neste nivå som klubbene må levere for å bli løftet videre i programmet. Ambisjonen er dermed at Kvalitetsklubb-prosjektet blir et system som vil være retningsgivende for det meste av utviklingsarbeidet som gjøres i klubbene i Norge. Tanken er at god aktivitet på feltet krever en strukturert administrasjon med klar retning på verdier og sport.

For mer informasjon om kvalitetsklubb se Norges Fotballforbund sine nettsider - https://www.fotball.no/klubb-og-leder/kvalitetsklubb/

                      

Skedsmo FK sertifisert som Kvalitetsklubb - Nivå 1

Skedsmo FK ble i 2016 sertifisert til NFF Kvalitetsklubb - Nivå 1 som er det første av tre nivåer i NFF Kvalitetsklubb. 

Skedsmo FK har dokumentert og bestått samtlige 18 kriterier som NFF stiller krav om innenfor områdene aktivitet, organisasjon, kompetanse og samfunn og verdiarbeid. Alle kriteriene, direkte eller indirekte, dreier seg om å dyktiggjøre klubben til å tilrettelegge for mer og bedre fotballkvalitet, preget av trygghet og fotballglede for alle. Mye av arbeidet har bestått i å dokumentere eksisterende rutiner og kompetanse.

Arbeidet med sertifisering til kvalitetsklubb - Nivå 1 har vært utført av blant annet av Lillian Opheim, Trine Fausk, Kim Andre Pedersen, Merete Løkse og Jørn Ove Lunder.

I teksten under står det hvilke områder og kriterier som omhandler kvalitetsklubb -  Nivå 1.

Område - Aktivitet

 • Rekrutteringsplan
  Skedsmo FK har en plan som beskriver hvordan klubben rekrutterer nye årskull med spillere og hvordan spillerne blir tatt imot og gitt et likeverdig tilbud.
 • Sportsplan
  Skedsmo FK har en sportsplan som oppfyller minimumskriteriene.
 • Treneransvarlig
  Skedsmo FK har en person som er ansvarlig for oppfølging av trenerne.

 

Område – Organisasjon

 • Organisasjonskart
  Skedsmo FK har et organisasjonskart med rollebeskrivelser.
 • Økonomistyring
  Skedsmo FK har en plan for økonomistyring.
 • Oppstartsansvarlig
  Skedsmo FK har en person som er ansvarlig for oppstartsåret for spillerne.
 • Klubbhåndbok
  Klubben skal ha en klubbhåndbok i henhold til NFFs mal for nivå 1.
 • Dommerkoordinator
  Skedsmo FK har en person som er ansvarlig for rekruttering og oppfølging av dommerne.
 • FIKS-ansvarlig
  Skedsmo FK har en person som er FIKS-ansvarlig.

 

Område – Kompetanse

 • Lederkompetanse
  Flertallet i Skedsmo FK har NFFs leder 1-kurs
 • Trenerkompetanse
  Trenere i Skedsmo FK har følgende kompetanse:

Gjeldende krav til trenerkompetanse er:
– BARNEFOTBALL (6-12):
• En trener pr. lag med minimum barnefotballkvelden
• En trener pr. årskull med minst ett delkurs fra C-lisens
– UNGDOMSFOTBALL (13-19):
• En trener pr. lag med ungdomsfotballkvelden
• En trener pr. årskull med C-lisensutdanning

 

Område – Samfunn og verdiarbeid

 • Verdier
  Skedsmo FK basere sin drift og aktiviteter på fotballens verdigrunnlag og har utarbeide et eget verdisett. Skedsmo FK sine verdier er: Samhold – Respekt - Åpenhet
 • Hjemmekampen
  Skedsmo FK sine hjemmekamper gjennomføres etter NFFs retningslinjer.
 • Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball
  Skedsmo FK har dokumentert at aktivitetene knyttet til barne- og ungdomsfotballen følger NFFs retningslinjer for barne- og ungdomsfotball.
 • Årlig møte
  Skedsmo FK avholder årlig møte om verdier, retningslinjer, Fair play og ett tema fra «trygge rammer».
 • Politiattest
  Skedsmo FK kan bekrefte at alle med relevante verv har vist frem gyldig politiattest.
 • Skader og forsikring
  Skedsmo FK informerer om NFFs råd for skadeforebygging og forsikringsordninger. NFFs utvidete individuelle forsikring er kjent for foreldre og spillere. Alle lag i Skedsmo FK har førstehjelpsskrin med på trening og kamp.
 • Trygge rammer
  Skedsmo FK velger ut ett tema årlig og gjøre medlemmene kjent med temaet og utarbeide og implementere retningslinjer.

Eat - Move - Sleep - en viktig brikke i en fotballspillers hverdag

EAT MOVE SLEEP er et samarbeid mellom Norges Fotballforbund, Bama og Eat, som ønsker å sette fokus på helheten i det som skaper sunnhet, god helse og livskvalitet for oss mennesker – nemlig kombinasjonen av riktig kosthold, fysisk aktivitet og nok søvn.

Vi i Skedsmo FK stiller oss bak dette, og ønsker derfor å spre det viktige budskapet videre til alle klubbens medlemmer og foresatte.

///LES