SFK / Om SFK / Nyhetsarkiv / Nyheter / Årsmøte i Skedsmo FK 14 mars 2023 kl. 18.00 gjennomført

Gutt 1

Årsmøte i Skedsmo FK 14 mars 2023 kl. 18.00 gjennomført

Bookmark and Share

Årsmøtet for 2022 ble gjennomført etter god styring fra Tore Olsen Pran. Takk til dirigenten for god jobb. Vi har også takket 2 medlemmer som går ut av styret. Takk til Merete Løkse og Are T Hansen for god og aktiv deltagelse i styret. Merete fortsetter i kontrollkomiteen så hun er fortsatt med. Velkommen sier vi til 2 nye medlemmer i Marita Holm og Alexander Solberg. Lykke til!!

INNKALLING TIL

 

ÅRSMØTE I SKEDSMO FOTBALLKLUBB

 

TIRSDAG 14. mars 2023

 

KL. 18:00

 

SKEDSMO STADION

 

 

§ 16     Årsmøtets oppgaver

 

Årsmøtet skal:

1.         Godkjenne de stemmeberettigede.

2.         Velge dirigent(er).

3.         Velge protokollfører(e).

4.         Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

5.         Godkjenne innkallingen.

6.         Godkjenne saklisten.

7.         Godkjenne forretningsorden.

8.         Behandle idrettslagets årsberetning.

9.         Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.

10.       Behandle forslag og saker.     

11.       Fastsette medlemskontingent Kr. 400,-

12.       Årsmøtet gir styret fullmakt til å fastsette treningsavgift.

13.       Vedta idrettslagets budsjett.

14.       Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

15.       Foreta følgende valg:

a) Styre med leder, nestleder, minimum 4 styremedlem(mer) og ett varamedlem.

b) Kontrollutvalg med minimum 2 medlemmer.

 

c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

d) Valgkomité med leder, ett medlem.

e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.

 

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

 

16.       Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap.

Årsmøte 2022 for Skedsmo FK blir avholdt på Skedsmo stadion, 2 etg. Alle kan delta på årsmøtet, men for å kunne stemme gjelder følgende:

"For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget. Det er ikke lov å stemme på vegne av andre, det vil si foreldre kan ikke stemme på vegne av sitt barn."

Årsmøte papirer finner du her(etterhvert som de blir ferdige):

Frist for innkomne saker er 14 dager før årsmøtet(28/2)