SFK / Om SFK / Nyhetsarkiv / Nyheter / Årsmøte i Skedsmo FK 15 mars 2022 kl. 18.00

Gutt 1

Årsmøte i Skedsmo FK 15 mars 2022 kl. 18.00

Bookmark and Share

Årsmøte 2021 for Skedsmo FK blir avholdt på Skedsmo stadion, 2 etg. Dersom du ønsker å delta på årsmøtet, send påmelding til jol@skedsmofk.no. Alle kan delta på årsmøtet, men for å kunne stemme gjelder følgende:

"For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget. Det er ikke lov å stemme på vegne av andre, det vil si foreldre kan ikke stemme på vegne av sitt barn." Frist for påmelding er mandag 15 mars.

Årsmøte papirer finner du her(etterhvert som de blir ferdige):

INNKALLING TIL

 

ÅRSMØTE I SKEDSMO FOTBALLKLUBB

 

TIRSDAG 15. mars 2022

 

KL. 18:00

 

SKEDSMO STADION

 

 

§ 16     Årsmøtets oppgaver

 

Årsmøtet skal:

1.         Godkjenne de stemmeberettigede.

2.         Velge dirigent(er).

3.         Velge protokollfører(e).

4.         Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

5.         Godkjenne innkallingen.

6.         Godkjenne saklisten.

7.         Godkjenne forretningsorden.

8.         Behandle idrettslagets årsberetning.

9.         Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.

10.       Behandle forslag og saker.     

11.       Fastsette medlemskontingent Kr. 400,-

12.       Årsmøtet gir styret fullmakt til å fastsette treningsavgift.

13.       Vedta idrettslagets budsjett.

14.       Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

15.       Foreta følgende valg:

a) Styre med leder, nestleder, minimum 4 styremedlem(mer) og ett varamedlem.

b) Kontrollutvalg med minimum 2 medlemmer.

 

c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

d) Valgkomité med leder, ett medlem.

e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.

 

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

 

16.       Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap.

Presentasjon Årsmøte