SFK / Om SFK / Nyhetsarkiv / Nyheter / Årsmøte i Skedsmo FK 16 mars kl. 18.00

Gutt 1

Årsmøte i Skedsmo FK 16 mars kl. 18.00

Bookmark and Share

Årsmøte 2020 for Skedsmo FK blir avholdt i innerste møterom på Skedsmo stadion(dersom det er Korona restriksjoner vil møtet kunne gjennomføres på nett. Dette kommer vi tilbake til)

Sakspapirer blir lagt ut etterhvert når de blir ferdige

Frist innkomne forslag er 2 mars 2020(PS! Forslagstiller må være medlem i Skedsmo FK. Det er ikke lov til å komme med forslag på vegne av en annen eller andre)

INNKALLING TIL

 

ÅRSMØTE I SKEDSMO FOTBALLKLUBB

 

TIRSDAG 16. mars 2020

 

KL. 18:00

 

SKEDSMO STADION

 

 

§ 16     Årsmøtets oppgaver

 

Årsmøtet skal:

1.         Godkjenne de stemmeberettigede.

2.         Velge dirigent(er).

3.         Velge protokollfører(e).

4.         Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

5.         Godkjenne innkallingen.

6.         Godkjenne saklisten.

7.         Godkjenne forretningsorden.

8.         Behandle idrettslagets årsberetning.

9.         Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.

10.       Behandle forslag og saker.     

11.       Fastsette medlemskontingent Kr. 400,-

12.       Årsmøtet gir styret fullmakt til å fastsette treningsavgift.

13.       Vedta idrettslagets budsjett.

14.       Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

15.       Foreta følgende valg:

a) Styre med leder, nestleder, minimum 4 styremedlem(mer) og ett varamedlem.

b) Kontrollutvalg med minimum 2 medlemmer og ett varamedlem.

 

c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.

 

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

 

16.       Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap.