SFK / Om SFK / Nyhetsarkiv / Nyheter / Endelig ser vi muligheter for å gjennomføret årsmøte for 2019

Gutt 1

Endelig ser vi muligheter for å gjennomføret årsmøte for 2019

Bookmark and Share

Skedsmo fotballklubb avholder årsmøte tirsdag 19 mai kl 1900.

 Grunnet situasjonen med coronaviruset må vi ha påmelding til årsmøte slik at vi kan gjennomføre dette etter gjeldende regler fra myndighetene. Vi må derfor på forhånd vite hvor mange det er som kommer, slik at vi kan legge til rette for hvordan møtet skal gjennomføres.

De som kan stemme ved årsmøte er medlemmer i Skedsmo fotballklubb, som har vært medlem i klubben i minimum 1 måned.

Påmeldingsfrist er innen fredag 15 mai.

Påmelding gjøres på følgende måte: Send en mail til jol@skedsmofk.no for å melde deg på.

Hvordan vi tenker å gjennomføre, er avhengig av hvor mange som melder seg på. Dette kommer vil tilbake til når vi har fått antall påmeldte medlemmer.

Årsmøtet avholdes i klubbhuset, 2 etg.

§ 16     Årsmøtets oppgaver

 

Årsmøtet skal:

1.         Godkjenne de stemmeberettigede.

2.         Velge dirigent(er).

3.         Velge protokollfører(e).

4.         Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

5.         Godkjenne innkallingen.

6.         Godkjenne saklisten.

7.         Godkjenne forretningsorden.

8.         Behandle idrettslagets årsberetning.

9.         Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.

10.       Behandle forslag og saker.     

11.       Fastsette medlemskontingent Kr. 400,-

12.       Årsmøtet gir styret fullmakt til å fastsette treningsavgift.

13.       Vedta idrettslagets budsjett.

14.       Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

15.       Foreta følgende valg:

a) Styre med leder, nestleder, minimum 4 styremedlem(mer).

b) Kontrollutvalg med minimum 2 medlemmer.

c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

d) Valgkomité med leder, ett medlem.

e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.

 

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

 

16.       Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap. Myrdahl og Sveen

 

Årsmøtepapirene ligger under Protokoll årsmøte