Skedsmo satser på kvalitet i alle ledd

Høsten 2021 ble Skedsmo Fotballklubb sertifisert som kvalitetsklubb på nivå 2. Skedsmo er en av tre klubber i Akershus fotballkrets som har dette nivået.
NFF kvalitetsklubb nivå 2 er det andre av tre nivåer i NFFs klubbutviklingshierarki. Målet er å stimulere til god klubbutvikling som forsterker helheten.  Nivå 2 bygger på det første, grunnleggende nivået. Her utfordres klubben til ytterligere utvikling som vil forsterke helheten, samt kvaliteten i aktiviteten.

For å bli en kvalitetsklubb har klubben dokumentert at kriteriene under hvert hovedområdene; aktivitet, organisasjon, kompetanse og samfunn og verdiarbeid er oppfylt.

Punktene skrevet med hvit skrift gjelder nivå 1. Punkter skrevet med gul skrift er ekstra for å oppnå nivå 2

– Et svært viktig moment i kvalitetsklubbkonseptet er kompetanse. På nivå 2 stilles det enda strengere krav i forhold til hvilken kompetanse man skal ha både som ledere og trenere. Dyktige trenere og ledere er avgjørende for kvaliteten på aktivitetene, sier ansvarlig for kvalitetsklubb i Skedsmo FK, Merete Løkse.

Hun legger til atlLederkompetanse er et nøkkelord for god styring i en klubb. En god trener er både en god leder og har fotballfaglig innsikt som bidrar til å skape ett godt og trygt aktivitetstilbudet tilpasset alle behov i Skedsmo FK. Alle ledere og trener tilbys gratis trenerkurs gjennom klubben. Klubbhåndboka og sportsplan er styrende for all fotballaktivitet og er tilgjengelig på klubbens nettsider.

– Hvorfor er det viktig for Skedsmo FK?

– Skedsmo FK ble som en av de første klubbene i NFF Akershus sertifisert på nivå 1 i 2015 og vi så det derfor som et naturlig steg å utvikle seg videre, bli bedre, akkurat som på fotballbanen. Skedsmo FK er en stor klubb med mange medlemmer og det å tilby fotballaktivitet for flere hundre barn og unge medfører et stort samfunnsansvar og krever at man har struktur og kompetanse på plass.

Å være en kvalitetsklubb betyr at det er vi som klubb som bestemmer og det bidrar til at all aktivitet i klubben får et kvalitetsløft i form av trygge rammer, god organisering og struktur, bedre kompetansen og med en tydeligere identitet. Alt dette er med på å forenkle klubbhverdagen og sikre at vi har all dokumentasjon på plass og de formelle i orden, slik at man bruker mest tid på å skape aktivitet for våre medlemmer, sier Løkse.

– Hva slags arbeid ligger bak?

– Dette har vært et langt prosjekt hvor veldig mange fra administrasjonen, ulike utvalg og styret (tidligere og nåværende) har bidratt inn i arbeidet. Veien frem til sertifisering har vært vel så viktig og lærerik som selve målet. Forankring i styret og involvering har bidrar til mange gode refleksjoner og diskusjoner som igjen er med på å heve kvaliteten på arbeidet som har blitt gjort. Prosjektet har holdt på lengere enn planlagt og mye av forsinkelsen skyldes pandemien.

Prosjektet har jobbet og svart ut 28 kriteriene innenfor de 4 hovedområdene aktivitet, organisasjon, kompetanse og samfunn og verdiarbeid. Mye var på plass allerede, men det manglet noe dokumentasjon. Andre kriterier måtte etableres og nye rutiner utarbeides. Vi er en stor klubb med mange ledere og trenere og det mest krevende arbeidet å få på plass var kompetansekravet, opplyser Løkse.

Mange på kurs

Kravet for å ha oppnådd lederkompetansen var at alle i styret har tatt fotballeder 1 kurs og halvparten av styret har tatt fotballeder 2. Underveis i prosjektet har klubben byttet noen styremedlemmer, vært igjennom nedstenging som følge av en pandemi, noe som krevde at man måtte gi de nye styremedlemmene tid og mulighet til å delta på fotball lederkursene når de ble tilgjengelige.

– Dyktige og skolerte trenere er avgjørende for kvaliteten på aktivitetene. I en kvalitetsklubb så kreves det at utdanning av trenere settes i system slik at man til enhver tid har grunnleggende og nødvendig kompetanse på alle som er hovedtrener på et lag. Dette gjelder uansett om man er «mamma- /pappatrener» eller en «ekstern» trener. Er man trener på et lag i Skedsmo så er det ønskelig at man tar NFF Grasrottreneren. Det finnes også egne kurs for jenter/damer som ønsker å bli trenere, sier Løkse.

Bedre trenere
Trenerkompetansekravet som Skedsmo har innfridd er at det i barnefotballene nå finnes en trener som har minimum ett delkurs fra NFF Grasrottreneren pr lag. I Ungdomsfotballen skal det være en trener pr. lag med minimum to delkurs fra NFF Grasrottreneren og en trener pr årskull (pr kjønn), med minimum hele NFF Grasrottreneren. Pandemien, nedstigning, permitteringer og et redusert fotballtilbud bidro til at det tok lenger tid å få på plass kompetansekravet på trenersiden. 

En annen viktig rolle som er kommet på plass i Skedsmo er trenerveileder. Dette er en person som er ansvarlig for oppfølging av trenerne.  Som har som ansvar å følge opp klubbens trenere i faglige og praktiske spørsmål, med andre ord være en trener for trenerne!

Kvalitetsklubb er et fast agendapunkt på hvert styremøte noe som er med på å understreke viktigheten av arbeidet som har vært, men også det arbeidet som ligger foran oss når vi skal etterleve det vi har jobbet frem. Det er nå arbeidet begynner.

– Hva skal Skedsmo FK bruke dette til?

– Dette er et «kvalitetsstempel» som kun Skedsmo, Lørenskog og Rælingen så langt har oppnådd i vår fotballkrets. Det betyr at vi som klubb blant annet har dokumentert kompetanse på alle våre trenere og ledere, vi har en godkjent sportsplan og en klubhåndbok som gir våre medlemmer informasjon.

Dette gir oss et godt fundament for å jobbe videre slik at alle barn og unge på «Korset» skal ha så gode forutsetninger som mulig for å spille fotball, og så gode forutsetninger som mulig for å trives med sporten. Vi ønsker også å bruke dette til å rekruttere nye medlemmer, spillere og frivillige inn i vår klubb, avslutter Løkse.

Hva er kvalitetsklubb?
Kvalitetsklubb er et konsept som er retningsgivende for alt utviklingsarbeidet som gjøres i klubbene og i samarbeidet mellom klubb og forbund.Norges Fotballforbund ønsker gjennom Kvalitetsklubb-prosjektet å stimulere til god klubbutvikling og påfyll av kompetanse i alle sentrale roller i en fotballklubb. Erfaring viser at godt strukturerte klubber skaper sportslig utvikling, stimulerer til mer frivillighet samt gir kompetanse og trygghet i den rollen hver enkelt skal utøve.

Norges Fotballforbund introduserer kriterier på tre nivåer som basis for god kvalitet i klubben. Dette bygger videre på «klubben som sjef»-filosofien, men representerer også en enda større helhet og en klarere struktur. Alle kriteriene får et naturlig tillegg på neste nivå som klubbene må levere for å bli løftet videre i programmet. Ambisjonen er dermed at Kvalitetsklubb-prosjektet blir et system som vil være retningsgivende for det meste av utviklingsarbeidet som gjøres i klubbene i Norge. Tanken er at god aktivitet på feltet krever en strukturert administrasjon med klar retning på verdier og sport.

For mer informasjon om kvalitetsklubb se Norges Fotballforbund sine nettsider - https://www.fotball.no/klubb-og-leder/kvalitetsklubb/

Skedsmo FK – en kvalitetsklubb

Prosessen med å sertifisere seg til kvalitetsklubb Nivå 1 startet opp i 2014 og i 2016 ble Skedsmo FK sertifisert som kvalitetsklubb - Nivå 1.NFF Kvalitetsklubb Nivå 1 er det første av tre nivåer i NFF Kvalitetsklubb. 

Skedsmo FK jobber i disse dager med å få på plass de kriteriene som kreves for å bli sertifisert for Kvalitetsklubb – Nivå 2.

 Se link:

                      

Skedsmo FK sertifisert som Kvalitetsklubb - Nivå 1

Skedsmo FK ble i 2016 sertifisert til NFF Kvalitetsklubb - Nivå 1 som er det første av tre nivåer i NFF Kvalitetsklubb. 

Skedsmo FK har dokumentert og bestått samtlige 18 kriterier som NFF stiller krav om innenfor områdene aktivitet, organisasjon, kompetanse og samfunn og verdiarbeid. Alle kriteriene, direkte eller indirekte, dreier seg om å dyktiggjøre klubben til å tilrettelegge for mer og bedre fotballkvalitet, preget av trygghet og fotballglede for alle. Mye av arbeidet har bestått i å dokumentere eksisterende rutiner og kompetanse.

Arbeidet med sertifisering til kvalitetsklubb - Nivå 1 har vært utført av blant annet av Lillian Opheim, Trine Fausk, Kim Andre Pedersen, Merete Løkse og Jørn Ove Lunder.

I teksten under står det hvilke områder og kriterier som omhandler kvalitetsklubb -  Nivå 1.

Område - Aktivitet

 • Rekrutteringsplan
  Skedsmo FK har en plan som beskriver hvordan klubben rekrutterer nye årskull med spillere og hvordan spillerne blir tatt imot og gitt et likeverdig tilbud.
 • Sportsplan
  Skedsmo FK har en sportsplan som oppfyller minimumskriteriene.
 • Treneransvarlig
  Skedsmo FK har en person som er ansvarlig for oppfølging av trenerne.

 

Område – Organisasjon

 • Organisasjonskart
  Skedsmo FK har et organisasjonskart med rollebeskrivelser.
 • Økonomistyring
  Skedsmo FK har en plan for økonomistyring.
 • Oppstartsansvarlig
  Skedsmo FK har en person som er ansvarlig for oppstartsåret for spillerne.
 • Klubbhåndbok
  Klubben skal ha en klubbhåndbok i henhold til NFFs mal for nivå 1.
 • Dommerkoordinator
  Skedsmo FK har en person som er ansvarlig for rekruttering og oppfølging av dommerne.
 • FIKS-ansvarlig
  Skedsmo FK har en person som er FIKS-ansvarlig.

 

Område – Kompetanse

 • Lederkompetanse
  Flertallet i Skedsmo FK har NFFs leder 1-kurs
 • Trenerkompetanse
  Trenere i Skedsmo FK har følgende kompetanse:

Gjeldende krav til trenerkompetanse er:
– BARNEFOTBALL (6-12):
• En trener pr. lag med minimum barnefotballkvelden
• En trener pr. årskull med minst ett delkurs fra C-lisens
– UNGDOMSFOTBALL (13-19):
• En trener pr. lag med ungdomsfotballkvelden
• En trener pr. årskull med C-lisensutdanning

 

Område – Samfunn og verdiarbeid

 • Verdier
  Skedsmo FK basere sin drift og aktiviteter på fotballens verdigrunnlag og har utarbeide et eget verdisett. Skedsmo FK sine verdier er: Samhold – Respekt - Åpenhet
 • Hjemmekampen
  Skedsmo FK sine hjemmekamper gjennomføres etter NFFs retningslinjer.
 • Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball
  Skedsmo FK har dokumentert at aktivitetene knyttet til barne- og ungdomsfotballen følger NFFs retningslinjer for barne- og ungdomsfotball.
 • Årlig møte
  Skedsmo FK avholder årlig møte om verdier, retningslinjer, Fair play og ett tema fra «trygge rammer».
 • Politiattest
  Skedsmo FK kan bekrefte at alle med relevante verv har vist frem gyldig politiattest.
 • Skader og forsikring
  Skedsmo FK informerer om NFFs råd for skadeforebygging og forsikringsordninger. NFFs utvidete individuelle forsikring er kjent for foreldre og spillere. Alle lag i Skedsmo FK har førstehjelpsskrin med på trening og kamp.
 • Trygge rammer
  Skedsmo FK velger ut ett tema årlig og gjøre medlemmene kjent med temaet og utarbeide og implementere retningslinjer.